Primärsläckningsutbildningens betydelse i vardagen
I Finland uppstår det i genomsnitt fler än 17 byggnadsbränder per dygn. Av dessa tänds tio i bostäder. Fler än 95 procent av bränder med dödlig utgång sker i boendemiljöer. Under de senaste åren har 70–120 personer i Finland avlidit i bränder. Vid bränder är de materiella skadorna omfattande.

Också en mindre brand kan orsaka att allt lösöre i hemmet förstörs. Effektiv primärsläckning är medborgarkunskap som man kan ha nytta av hemma, i semesterbostaden, på arbetet eller i trafiken. I händelse av en olycka är det var mans skyldighet att vidta räddningsåtgärder. I primärsläckningsutbildningen lär du dig hur man släcker begynnande bränder. 
 
Du kan förebygga skador som branden ger upphov till eller minska dem märkbart. Primärsläckningsutbildningen består av en teoretisk del samt praktiska övningar beträffande åtminstone hur man använder brandfilten och handbrandsläckare. I utbildningen lär man sig också att identifiera orsaker till brandfaror och att förebygga farliga situationer. 
 
Utbildningen i enlighet med primärsläckningskonceptet uppfyller kvalitetskriterierna som fastställts inom räddningsbranschen. Systemet med primärsläckningsutbildning upprätthålls av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) och Finlands Brandbefälsförbund.  

Primärsläckningsutbildningens betydelse för företag
I företag kan personal som har kunskaper om primärsläckning säkra verksamhetens kontinuitet i händelse av att en brand uppstår. Genom att förstå riskerna och ha kunskaper om hur man utför primärsläckning hade många bränder som orsakat omfattande skador kunnat släckas redan i begynnelsestadiet. I primärsläckningsutbildningen kan du eller personalen på ditt företag tillskansa er färdigheter för att utföra primärsläckning.

Agera rätt
 
Läs mer om primärsläckningsutbildningen
via den här länken
Vill du bli kursledare?
 
Öppna kursledarutbildningar hittar du via den här länken
Copyright 2012 by SPEK