Heta arbeten är arbete som ger upphov till särskilt farliga situationer
Heta arbeten är arbete som ger upphov till särskilt farliga situationer och ska därför utföras på ett säkert sätt! Innan du påbörjar heta arbeten, fråga dig själv:
 
Utförs arbetet på en tillfällig arbetsplats för heta arbeten?
Har riskerna i arbetsmiljön uppskattats?
Har ett tillstånd för heta arbeten utfärdats?
Har den som utfärdar tillståndet för heta arbeten ett giltigt hetarbetscertifikat?
Har tillräckliga skyddsåtgärder vidtagits?
Har personen som utför hetarbetet ett giltigt hetarbetscertifikat?
Hur har hetarbetsbevakningen ordnats under och efter arbetet?
Företagets praxis vid hetarbeten
Företagets praxis vid hetarbeten beskrivs i hetarbetsplanen.
 
Hetarbetstillståndet är alltid tidsbegränsat och hetarbetsplatsspecifikt. Tillståndet berättigare endast till utförande av de hetarbeten som benämns i tillståndet.
 
  Du hittar mallar för hetarbetstillstånd i SPEK:s nätbutik
 
Den som utfärdat hetarbetstillståndet och den som utför hetarbetet ska båda ha giltiga hetarbetscertifikat. Hetarbetsvakten måste ha erforderlig säkerhetsutbildning som krävs av arbetet och rekommenderas även ha ett giltigt hetarbetscertifikat.
 
  Läs mer om utbildningen för hetarbetscertifikat på SPEK:s utbildningssidor
 
Hetarbetscertifikatet är giltigt i fem år från genomförd hetarbetskurs och berättigar till att utföra heta arbeten i samtliga nordiska länder.
När du ska påbörja heta arbeten
 
Med hjälp av flashmaterialet Heta arbeten kan du bekanta dig med begrepp beträffande heta arbeten
 
 anknutna till utförande av heta arbeten
 ansvarsfördelning
 uppskattning av risker med heta arbeten
 säkerhetsåtgärder på olika arbetsplatser
Ytterligare information om heta arbeten
 
Copyright 2012 by SPEK