Brandsäkerhet för specialgrupper
En brand är alltid farlig, men särskilt farlig är en brand för personer som av olika anledningar inte förmår att agera efter eller förstå allvaret så raskt som situationen kräver. Ur brandsäkerhetssynpunkt är exempel på dessa specialgrupper till exempel åldringar, handikappade och invandrare. Vem som helst som till exempel genomgår en medicinkur eller som kanske har skadat sitt ben kan höra till en specialgrupp.

I många fall bor personer som hör till en specialgrupp i olika service- eller stödboenden eller hör till hemtjänstens krets. Verksamhetsutövare har ansvar för de boendes brand- och utrymningssäkerhet. Enligt lagen måste verksamhetsutövare ha utredningar, planer och åtgärder med vilka man säkerställer en säker utrymningsväg bort från branden eller någon annan farlig situation, antingen själv eller med hjälp av någon annan. Baserat på utredningen bedömer räddningsmyndigheten hur utrymningssäkerheten förverkligas.

Om utredningen visar att de boende inte kan utrymma byggnaden tillräckligt snabbt, måste byggnaden vanligtvis utrustas med ett automatiskt släckningssystem. Dessutom förpliktigar lagen myndigheter eller till exempel personer som gör hembesök hos brukare att berätta för räddningsmyndigheten om eventuella brand- och olycksrisker i byggnaden eller bostaden. Bestämmelser beträffande tystnadsplikt gäller inte längre för den här typen av information, utan risker och brister som upptäcks måste anmälas vidare till räddningsmyndigheter. SPEK följer upp fall där automatiska släckningssystem har räddat människoliv. Läs mer om fallen här 
Utbildningsmaterial
Syftet med brandsäkerhet för specialgrupper är att tillsammans med personer som arbetar med specialgrupper utveckla färdigheter att identifiera och bedöma brand- och olycksrisker hos hemmaboende brukare samt att vidta åtgärder för att förbättra brandsäkerheten.

Det är fritt att använda utbildningsmaterialet och det har utformats särskilt efter social- och hälsovårdens behov. Materialet lämpar sig också för användning av till exempel närståendevårdare. Utbildningsmaterialet finns dessutom nedladdningsbart på olika språk:
 
  Brandsäkerhet för specialgrupper på finska och svenska
 
  Brandsäkerhet för invandrare på finska, svenska, engelska, franska och somali.
Copyright 2012 by SPEK