Avvärj de tio vanligaste brandorsakerna
  Laga inte defekta enheter och trasiga elkablar själv, utan lämna genast in dem på service hos en branschexpert.
 
  Förvara tändarverktyg utom räckhåll för barn, till exempel i en låst låda.
 
  Rök inte inomhus. Det kan hända att du somnar till, varpå cigaretten lätt kan orsaka en brand.
 
  Använd eldstäder i enlighet med anvisningarna. Sota eldstaden och skorstenen regelbundet.
 
  Säkerställ att skyddsavstånden till eldstäderna är tillräckliga. Torka inte tvätt i bastuutrymmen.
 
  Placera lampor och andra elektriska enheter som hettas upp så att de inte ger upphov till brandfara. Flytta het eller varm aska endast till ett brandsäkert kärl.
 
  Förhindra gnistor som rikoschetterar från eldstaden med skyddsnät eller -luckor.
 
  Lämna aldrig mat på en påslagen spis.
 
  Placera stearinljus med eftertanke och släck dem alltid om du är den siste att lämna rummet.
Ombesörj brandsäkerheten i ditt hem
 
Agera på ett säkert sätt beträffande eldstäder, elektriska anordingar och stearinljus.
 
Skaffa en tillräcklig mängd brandvarnare till ditt hem och kontrollera deras funktionsduglighet.

Planera räddningsvägen i förväg.
 
Förvara primärsläckningsutrustning lättåtkomligt och lär dig hur man använder den.
Copyright 2012 by SPEK